+38 (044) 490-15-15
03048, Украина г.Киев, ул.Жмеринская,26
e-mail: admin@inteco.ua
Строительные материалы Inteco
качественно, быстро, эффективно

Наши менеджеры

Александр
тел.: +38 (066) 470-40-98

Светлана
тел.: +38 (097) 905-65-59

Юлия
тел. +38 (067) 706-61-91


Где купить?


Новости

20.06.2018

В компании INTECO Construction проходил плановый аудит системы управления качеством

03.04.2018

В Киеве состоялась международная выставка InterBuildExpo 2018

13.03.2018

Уважаемые Клиенты!

19.01.2018

Для строительства первого торгово-развлекательного центра в г. Вишневое были выбраны сэндвич-панели INTECO Construction

Есть вопросы? Звоните

+38 (044) 490-15-15
03048, Украина г.Киев, ул.Жмеринская,26


Условия покупки

Договір поставки типовий ЗАГАЛЬНИЙ

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується за замовленням Покупця виготовити та передати у власність останнього профнастил, металочерепицю, сендвіч-панелі та інший товар (надалі іменується «Товар»), а Покупець – прийняти Товар та оплатити його вартість на умовах цього Договору.
1.2. Перелік найменувань Товару, його асортимент, одиниця виміру, кількість та ціна за одиницю Товару узгоджуються Сторонами по мірі замовлення Покупцем конкретних партій Товару у Специфікаціях до цього Договору, що оформлюються у формі Додатків до цього Договору та після підписання уповноваженими представниками Сторін становлять його невід’ємну частину. Кожна наступна Специфікація не відміняє і не припиняє дію попередніх Специфікацій ні повністю, ні частково, якщо інше не зазначено в ній.
1.3. Якість профнастилу, металочерепиці відповідає технічним умовам ТУ У В.2.6.-27.3-32611517-002:2007 «Вироби сталеві гнуті та гофровані». Якість сендвіч-панелей відповідає технічним умовам ТУ У В.2.6.-28.1-32611517-001:2007 на панелі металеві з утеплювачем з мінеральних та пінополістирольних плит. Товар, що підлягає обов’язковій сертифікації, супроводжується сертифікатом відповідності.
1.4. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного в Україні законодавства та відповідає його вимогам, а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.
1.5. Сторони дійшли згоди про те, що узгодження Специфікацій до цього Договору може здійснюватися шляхом обміну факсограмами. При цьому, пересилання Стороною по факсу екземпляра Специфікації, підписаного та скріпленого печаткою відповідної Сторони, свідчить про її повну та безумовну згоду із всіма умовами Специфікації. Надіслана по факсу Специфікація, підписана та скріплена печатками обох сторін, становить невід’ємну частину цього Договору. Після погодження Специфікації шляхом пересилання її по факсу така Специфікація матиме повну юридичну силу на рівні з оригіналом до моменту обміну Сторонами оригіналами таких Специфікацій.

2. Умови передачі товару

2.1. Постачальник передає Товар Покупцю на умовах ІНКОТЕРМС-2010:
2.1.1. Поставка Товару, за домовленістю Сторін, може здійснюватися на умовах EXW (передано на складі Постачальника) або на умовах СРТ (перевезення сплачено до місця, вказаного Покупцем) або згідно інших міжнародних правил по тлумаченню термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року (конкретизується в Специфікаціях до Договору). Якщо в Специфікації не визначено інше, умови поставки Товару є умовами поставки EXW (передано на складі Постачальника).
2.2. Передача Покупцю Товару здійснюється в разі надання Покупцем Довіреності (згідно Наказу Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року № 99) на отримання зазначеної кількості Товару. Для отримання Товару Покупець зобов'язаний подати Постачальнику заявку в якій зазначається № та дата специфікації, кількість, асортимент Товару.
2.3. Перехід права власності, а також ризиків випадкового знищення та пошкодження на кожну партію Товару відбувається з моменту здійснення приймання-передачі цієї партії Товару від Постачальника до Покупця, що засвідчується підписанням уповноваженими представниками Сторін видаткових накладних на відповідну партію Товару.
2.4. Строк поставки Товару (партії Товару):
- строк поставки сендвіч-панелей становить 14 (Чотирнадцять) робочих днів з моменту отримання повної суми передоплати, передбаченої п. 3.2. цього Договору;
- строк поставки металочерепиці, профнастилу становить 7 (сім) робочих днів з моменту отримання повної суми передоплати, передбаченої п. 3.2. цього Договору.
Допускається дострокова поставка Товару.
2.5. Покупець проводить приймання Товару по кількості та якості у відповідності до умов цього Договору.

3. Ціна та порядок розрахунків

3.1. Ціна на Товар формується Постачальником кожний день і, обумовлена Сторонами на день укладання Договору або підписання Специфікації, та зазначається у Специфікації.
3.2. Покупець оплачує Товар на умовах 100 % попередньої оплати: 80% протягом трьох банківських днів від дати підписання Сторонами відповідної Специфікації та 20% після виготовлення Товару до моменту його відвантаження відповідно виставленого Постачальником рахунку-фактури. Поставка Товару при цьому здійснюється тільки після надходження всієї суми передоплати.
3.3. Товар поставляється партіями. Вартість партії Товару розраховується в залежності від асортименту Товару та ціни, обумовленої Сторонами на умовах цього Договору. Партією Товару вважається кількість Товару, поставлена за одну поставку.
3.4. У разі, якщо грошова сума сплачена Покупцем з порушенням умов п. 3.2, п. 3.6 цього Договору, Постачальник вправі повернути Покупцю платіж, як такий, що здійснений в порушення умов цього Договору. Повернення здійснюється протягом 5-ти банківських днів на умовах цього Договору.
3.5. Розрахунок Покупцем за Товар здійснюється у національній валюті України – гривні, шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на розрахунковий (поточний) рахунок Постачальника у строки передбачені цим Договором.
3.6. Платіжне доручення банківській установі Покупця обов’язково повинно містити посилання на номер і дату цього Договору та відповідного рахунку-фактури.
3.7. Сторони дійшли згоди вважати датою проведення розрахунку - дату зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

4. Права, обов'язки та відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
4.2. У випадку порушення Покупцем умов оплати згідно п. 3.2, п. 3.6 цього Договору, Постачальник має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань за цим Договором та Специфікації до нього, та не несе за це відповідальності.
4.3. При виявленні Покупцем невідповідності якості Товару умовам цього Договору, Покупець має право вимагати від Постачальника заміни неякісного Товару на аналогічний Товар належної якості.
Невідповідність якості Товару умовам цього Договору підтверджується висновком незалежної експертної організації або дефектним актом підписаним Сторонами. Повернення неякісного Товару Постачальнику, в тому числі його заміна на аналогічний Товар належної якості здійснюється за умови, що такий Товар не був у користуванні з моменту передачі його Покупцю.
Постачальником розглядаються лише вимоги Покупця щодо якості Товару, надіслані письмово протягом п’яти робочих днів з моменту передачі Товару Покупцю, при наявності усіх зазначених Договором документів, оформлених відповідно чинних нормативних актів.
4.4. При виявленні невідповідності Товару за кількістю, Покупець має право вимагати від Постачальника допоставки Товару. Приймання Товару за кількістю відбувається в момент передачі його за видатковою накладною, про що робиться відповідна відмітка на цій накладній.
4.5. Покупець не має права використовувати і розпоряджатися Товаром, який фактично був переданий Покупцю, але з порушенням з боку Покупця умов цього Договору:
- не надання Покупцем Постачальнику оригіналу довіреності на отримання Товару;
- підписання видаткової накладної на Товар не уповноваженим представником Покупця;
- не надання Покупцем Постачальнику підписаної з боку Покупця видаткової накладної на Товар.
При цьому Постачальник має право забрати поставлену партію Товару.
У випадку невиконання Покупцем обов’язків щодо приймання Товару, передбачених цим Договором, Постачальник має право не передавати Товар Покупцю. При цьому Постачальник вважається таким, що здійснив всі необхідні дії по виконанню цього Договору щодо поставки відповідної партії Товару, і не несе відповідальності за порушення строків поставки Товару.
4.6. За порушення строку оплати Товару, Постачальник має право нарахувати, а Покупець, в такому випадку, зобов’язується сплатити Постачальнику пеню в розмірі 0,3 відсотка від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
4.7. За порушення строку поставки Товару, Покупець має право нарахувати, а Постачальник, в такому випадку, зобов’язується сплатити Покупцю пеню в розмірі 0,3 відсотка від вартості непоставленого Товару за кожен день прострочення поставки.

5. Вирішення спірних питань

5.1. Усі суперечності та розбіжності, що виникають за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
5.2. У випадку неможливості вирішення суперечностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду у відповідності до чинного законодавства України.

6. Обставини непереборної сили

6.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин непереборної сили, що знаходиться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго, дії або рішення органів державної влади, що безпосередньо впливають на виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором тощо.
При виникненні обставин непереборної сили, що роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
6.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 3 (Трьох) місяців, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого Товару.
6.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення обставин непереборної сили.
6.4. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

7. Термін дії договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до _____________, а в частині розрахунку за Товар до повного його виконання.
7.2. Припинення Договору не позбавляє права на стягнення Постачальником понесених збитків, в тому числі неотриманні доходи, які він одержав би, якби зобов'язання Покупцем було виконано своєчасно, а також пені, штрафів, передбачених цим Договором.
7.3. Усі Додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії цього Договору.
7.4. Дія Договору припиняється:
 повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
 за згодою Сторін;
 з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони зберігають у таємниці та не розголошують на будь-якому етапі співробітництва будь-яким третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони або іншим чином набутої у зв’язку з цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Сторони не використовують Конфіденційну інформацію, отриману від іншої Сторони, з будь-якою іншою метою, крім належного виконання умов цього Договору.
8.2. Сторони домовились, що термін «Конфіденційна інформація» (або його аналог), що вживається в цьому Договорі, означає всю інформацію у письмовій та/або усній формах, та/або ділові або комерційні таємниці, передані однією Стороною іншій. У тому числі це всі документи, інформація та інші матеріали (включаючи, але не обмежуючись технічною, комерційною, виробничою, фінансовою та іншою власною або конфіденційною інформацією та матеріалами, такими як виноходи, прототипи, ескізи, плани, специфікації та інформація стосовно прав інтелектуальної власності) незалежно від характеру або форми, в якій така інформація розголошується, або яким чином Сторона, що розголошує інформацію дізнається про неї, або від того, чи була захищена така інформація чи могла б бути захищеною Стороною, що є її власником.
8.3. Положення, передбачені статтею 8 про конфіденційність, залишаються чинним протягом терміну дії Договору, а також протягом 5 (п’яти) років після закінчення строку дії Договору або його дострокового розірвання.

9. Інші умови

9.1. Рахунок-фактура, видаткова накладна, податкова накладна, Специфікація, акт звірки та інші документи, складені та підписані Сторонами на виконання цього Договору, є невід’ємними частинами цього Договору.
9.2. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій формі, як додаткові правочини та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткового правочину до Договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями з послідуючим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторони, яка їх надіслала.
9.3. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
9.4. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
9.5. У випадку коли одна з Сторін цього Договору продовжує належно виконувати свої зобов’язання, а друга не виконує або ухиляється від належного виконання своїх відповідних зобов’язань, то сторона, що належно виконує свої зобов’язання, має право припинити виконання своїх зобов’язань за Договором до моменту відшкодування всіх заподіяних другою стороною збитків в порядку, передбаченому законодавством України.
9.6. У випадку зміни поштових та/або платіжних реквізитів, статистичних кодів, юридичної адреси, найменування або інших даних, що необхідні для правильного оформлення Рахунку, податкових та видаткових накладних Сторона сповіщає іншу Сторону про такі зміни рекомендованим цінним листом протягом 5 (П’яти) календарних днів з моменту їх проведення.Группа компаний
Авторское право 2012 Inteco Construction
ГлавнаяКарта сайтаКонтакты